Home » ราตรีกลางตะวัน by ฌามิวอาห์
ราตรีกลางตะวัน ฌามิวอาห์

ราตรีกลางตะวัน

ฌามิวอาห์

Published March 2009
ISBN :
238 pages
Enter the sum

 About the Book 

ชวงชีวิตทียังยืนทาทายกาลเวลาอาจเปนพรลำคาหากความอางวางตลอดนิรันดรแหงลมหายใจคือคำสาปซึงมาพรอมกันมนุษย… ในสายตาแวมไพรอยางโดมินิคไมมีความหมายใดนอกเสียจากเปนไดแค…อาหารแตเพือคลายเหงา เขาจะเกบเหยือทีพิถีพิถันคัดสรรไวขางกายใหชือเสียใหมวา ‘ภรรยา’แลMoreช่วงชีวิตที่ยั่งยืนท้าทายกาลเวลาอาจเป็นพรล้ำค่าหากความอ้างว้างตลอดนิรันดร์แห่งลมหายใจคือคำสาปซึ่งมาพร้อมกันมนุษย์… ในสายตาแวมไพร์อย่างโดมินิคไม่มีความหมายใดนอกเสียจากเป็นได้แค่…อาหารแต่เพื่อคลายเหงา เขาจะเก็บเหยื่อที่พิถีพิถันคัดสรรไว้ข้างกายให้ชื่อเสียใหม่ว่า ‘ภรรยา’แล้วคอยสูบเลือดตราบจนกว่าเหยื่อนั้นจะสิ้นอายุขัย ค่อยมองหาเหยื่อรายต่อไปจนเมื่อพบ ‘มาเบล’ ความกระหายอยากจากส่วนลึกที่หลับใหลพลันถูกปลุกให้พลุ่งพล่านทันทีที่ได้เห็น สัมผัส และแม้เพียงสูดกลิ่นกายเพราะเธอช่างหอมหวาน เชิญชวน ราวกับผลไม้ต้องห้ามทว่าอาหารก็ยังเป็นได้แค่อาหารเป็นผู้ถูกล่า มีสิทธิ์ล่ะหรือที่จะเรียกร้องความรัก ความอ่อนโยนจากผู้ล่าเมื่อเขาปรารถนามีเธอเคียงข้างกาย โดยปฏิเสธจะมอบความรู้สึกลึกซึ้งใดๆขณะที่ความรักเท่านั้นจึงจะทำให้เธอมีลมหายใจต่อไปหนึ่งแวมไพร์ หนึ่งมนุษย์เส้นทางของทั้งสองไม่มีวันสอดประสานเช่นเดียวกับดวงตะวัน ซึ่งไม่มีทางส่องสว่างท่ามกลางราตรี